Školní řád

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTKO, s.r.o.,

KVÍTKOV 60, 47001 Česká Lípa

 

Školní řád je zpracován v souladu se zákonem 561/2004 o předškolním vzdělávání a vyhláškou MŠMT č. 14, o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel.

 

I. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a právní legislativou. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Do mateřské školy jsou přijímány přednostně děti starší, předškolní mají povinnou docházku.

Rodiče předškoláka jsou povinni zajistit předškolní vzdělávání pro předškoláka dle §34b, odst.1 Školského zákona.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.  Rozhodnutí o přijetí se oznamují do jednoho týdne od vyplnění závazné přihlášky. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu.

Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců. Při umístění do tříd (K1, K2) je brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dětí.

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vyjímku tvoří dle Školského zákona děti, které půjdou v daném školním roce do školy.

 

II. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo
 • státní občanství a místo trvalého pobytu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte
 • místo trvalého pobytu
 • adresa pro doručování písemností, e-mail, telefonické spojení.

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

III. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin.

Odchod po obědě od 11,45 do 12,15 hodin

Rodiče omlouvají děti předcházející den do 11,00 hodin  osobně nebo telefonicky, zprávou. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí v mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušování řádu školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené nezletilé osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat.

IV. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu, dílčích prázdninách

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy  a oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně měsíc předem.O prázdninách během roku je uzavřena celá MŠ při počtu do 5ti dětí včetně, jinak je otevřena jedna třída MŠ.

V. Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

VI. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 1.700,- Kč na měsíc, při čtyřhodinovém provozu a pobytu dalšího dítěte (sourozence) 1.200,- Kč. Udržovací poplatek při měsíční omluvené absenci dítěte a o prázdninách činí 300,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Platba je prováděna pouze na účet mateřské školy.

Další pokyny ke stravování:

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte. Neodhlášené obědy propadají. Cena za celodenní stravování činí 50,-Kč.

VII. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Dítě má právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení.
 •  

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy:

Pedagogický pracovník přispívá svojí činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Pravomoci ředitele

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozoměn i zástupce ditěte jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, v (písemná omluva, tiskopis v MŠ)
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v pruběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařizeni
 • dítě nezvládne adaptační program MŠ
 • bez omluvy není uhrazeno školné a stravné za jeden rněsíc
 • dle pokynů MŠMT, KHS či jiných orgánů uzavřít MŠ v rámci ochrany zdraví dětí.
 •  

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajicích se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou bý přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

Rodiče jsou povinni

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy u nových dětí dodržovat "Adaptační program", u předškolních dětí se jedná o povinnou školní docházku. Omlouvání dětí je řešeno způsobem ústním, zprávou sms učitelce SMŠ nebo jiné pracovnici. U dlouhotrvající nepřítomnosti jsou rodiče povinni písemně požádat o uvolnění, či písemně oznámit důvod nepřítomnosti ředitelce SMŠ.
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

VIII. Ochrana osobních údajů - GDPR

Zákonní zástupci dítěte vydávají svůj souhlas (nesouhlas), aby nazákladé č1. 6 odst.l,písm.a), č1. 7 odst.3 , dáIe pak č1.15 - 18, čI. 20 a čl. 77 Nařízení, zpracoval Správce (MŠ) osobní údaje, údaje dítěte a další předměty tykající se vzdělávání dítěte. Tento souhlas (nesouhlas) je vydán zvláštním dokumentem pro každé dítě, zákonného zástupce a zaměstnance SMŠ. 

IX. závěrečné ustanovení

Seznámením se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy. 

Se školním řádem byly seznámeny pracovnice SMŠ Kvítko na poradě 30.8.2023 a rodiče na schůzce 1.9.2023 a je platný pro školní rok 2023/2024

 

V České Lípě dne 1.9.2023